Giới thiệu chung

Trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An được thành lập theo quyết định số 4476/QĐ-UBND.VX ngày 13/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 95 đường Trần Quang Diệu, Tp Vinh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động; chịu sự quản lý chỉ đạo của Tỉnh đoàn Nghệ An, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

ĐT: 0388.601.179 – Email: trungtamthanhnienna@gmail.com

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

1. Chức năng:

- Tư vấn kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, hướng nghiệp giải quyết việc làm cho thanh niên;

- Hỗ trợ xúc tiến thị trường, tiêu thụ sản phẩm do thanh niên sản xuất;

- Phối hợp tập huấn, chuyển giao kiến thức khoa học công nghệ, quản lý;

Liên kết mở các lớp nâng cao trình độ;

Tiếp nhận các chương trình dự án, các nguồn lực nhà nước, xã hội giành cho Tổ chức Đoàn Thanh niên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm do thanh niên sản xuất.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ thanh niên nâng cao nhận thức, nhất là kiến thức về kinh tế, nghề nghiệp, các kỹ năng xã hội để tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tổ chức, tạo điều kiện cho thanh niên nghèo, thanh niên các gia đình chính sách được tham gia các hoạt động cộng đồng, học nghề và tạo việc làm.

- Tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm, lập dự án vay vốn, xuất khẩu lao động; Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức “Hội chợ việc làm”, “Ngày hội việc làm” cho thanh niên.

- Tổ chức tuyển chọn, ký kết hợp đồng để cung ứng lao động trẻ cho công ty, đơn vị được phép đưa lao động đi làm việc, học tập có thời hạn ở nước ngoài;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về tin học, ngoại ngữ, quản lý cho thanh niên, phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp nhận các chương trình, dự án phù hợp theo quy định của pháp luật để tạo việc làm cho thanh niên; Triển khai các công trình thanh niên.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho thanh niên, xây dựng các điểm trình diễn kỷ thuật.

- Vận động, hỗ trợ thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế; Vận động các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án kinh tế của thanh niên, đồng thời liên kết bao tiêu sản phẩm cho thanh niên.

- Tư vấn các vấn đề xã hội cho thanh niên như: Pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, tình bạn, tình yêu, hôn nhân gia đình.

- Quản lý tài chính, tài sản; quản lý cán bộ, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giaotheo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Tỉnh đoàn giao.

-------

Trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An

top